Ferðaskilmálar Nonna Travel fyrir einstaklinga og hópa sem ferðast frá Íslandi:

Almennir ferðaskilmálar

1. Upplýsingar og bókun
Í verðlista, bæklingi, og auglýsingum ferðaskrifstofunnar Nonna Travel skal taka fram allar upplýsingar um ferðina og verð á greinargóðan og nákvæman hátt. Bókun á ferð er bindandi samningur fyrir Nonna Travel og farþega en þó aðeins að Nonni Travel hafi staðfest bókun skriflega og farþegi hafi greitt staðfestingargjald á réttum tíma. Ef farþegi hefur sett fram sérstakar óskir um þjónustu skal það koma fram í bókun og/eða samningi aðila. Nonni Travel áskilur sér rétt til leiðréttinga á villum sem rekja má til rangrar uppsetningar eða tæknilegra ástæðna.

2. Greiðslur
Áætlað pakkaverð ferðar, eins og það er á greiðsludegi, skal greitt samkvæmt skilmálum Nonna Travel og skulu gögn um ferð sótt/afhent eigi síðar en 2 vikum fyrir brottför. Nonna Travel er heimilt að óska eftir greiðslu staðfestingargjalds þegar bókun er gerð. Slíkt staðfestingargjald greiðist innan viku og endurgreiðist ekki. Pakkaferð verður að vera að fullu greidd 8 vikum fyrir brottför. Þegar fargjaldareglur flugfélaga eða annarra flutningsaðila ganga lengra hvað greiðslur varðar en almennir skilmálar Nonna Travel gildir sú regla er gengur lengra.

3. Verðbreytingar & verð
Uppgefið áætlað verð við staðfestingu pöntunar kann að taka breytingum ef breyting verður á einum eða fleiri eftirfarandi verðmyndunarþáttum:
• Gengi þess gjaldmiðils sem á við um tiltekna ferð. Ekki er gripið til verðbreytinga nema gengi íslensku krónunnar breytist um 3% eða meira.
• Flutningskostnaði, þar með töldum eldsneytiskostnaði.
• Sköttum eða gjöldum fyrir tiltekna þjónustu, s.s. lendingargjöldum eða gjöldum fyrir að fara um borð eða frá borði í höfnum eða á flugvöllum.
Ferð sem er að fullu greidd tekur ekki verðbreytingum nema óskað sé eftir auka þjónustu sem ekki er innifalinn í auglýstu pakkaverði.

4. Breytingar á bókun eða afturköllun
Sé pöntun afturkölluð með minna en 56 daga en meira en 21 daga fyrirvara heldur Nonni Travel eftir 50% af verði ferðarinnar en þó aldrei lægri upphæð en sem nemur staðfestingargjaldi.
Berist afbókun með skemmri en 21 dags fyrirvara á ferðaskrifstofan kröfu á 75% heildarverðsins.
Berist afbókun með skemmri en 14 daga fyrirvara er allt gjaldið óendurkræft.
Í þeim tilvikum þar sem allur kostnaður er óendurkræfur getur farþegi farið fram á endurgreiðslu á flugvallasköttun, svo lengi sem farþegi láti vita af forföllum fyrir brottför.
Ef greitt hefur verið með kreditkorti fer endurgreiðslan inn á viðkomandi kort.
Ef farþegi mætir ekki til brottfarar á réttum tíma eða getur ekki hafið ferðina vegna skorts á gildum ferðaskilríkjum, s.s. vegabréfi, vegabréfsáritun, vottorði vegna ónæmisaðgerða eða af öðrum ástæðum, á hann ekki rétt á endurgreiðslu ferðarinnar. Ef farþegi er með gilda ferðatryggingu bendir Nonni Travel farþega á að leita til tryggingarfélags eða kortaþjónustu.
Farþega er ávallt heimilt að afturkalla bókun vegna stríðsaðgerða, lífshættulegra smitsjúkdóma eða annarra hliðstæðra tilvika sem hafa afgerandi áhrif á framkvæmd ferðar þegar 14 dagar eða færri eru til brottfarar hafi Utanríkisráðuneytið gefið út ferðaviðvaranir á svæðum sem ferð tekur til. Í slíkum tilvikum ber Nonna Travel að endurgreiða allt fargjaldið, með þeim fyrirvara að Nonni Travel fái endurgreitt frá samstarfsaðilum, að frádregnu staðfestingargjaldi. Þetta gildir þó ekki ef farþegi hefði mátt sjá fyrir ofangreinda atburði og ástand er samningur var gerður.

5. Framsal bókunar
Farþegi getur framselt bókun sína til aðila sem fullnægir þátttökuskilyrðum. Skal farþegi sem og framsalshafi tilkynna Nonna Travel skriflega strax um slíkt framsal. Framseljandi ferðar og framsalshafi eru þá sameiginlega og hvor í sínu lagi ábyrgir gagnvart Nonna Travel að því er varðar greiðslu á eftirstöðvum og öllum aukakostnaði er kann að leiða af slíku framsali. Óheimilt er að framselja ferð eftir að farseðill hefur verið gefinn út eða í öðrum þeim tilvikum þar sem þeir aðilar sem selja þjónustu í ferðina hafa sett ákveðin skilyrði þannig að það sé ekki í valdi Nonna Travel að breyta þeim.

6. Aflýsing ferða og/eða breytingar á ferðaáætlun
Nonni Travel ber enga ábyrgð á ófyrirsjáanlegum aðstæðum, sem Nonni Travel fær engu um ráðið og hefði ekki getað komið í veg fyrir afleiðingar þeirra. Í slíkum tilvikum er Nonna Travel heimilt að breyta eða aflýsa ferðinni með öllu, enda verði farþegum tilkynnt þar um tafarlaust. Geri Nonni Travel breytingar á ferð áður en hún hefst skal tilkynna það farþega svo fljótt sem unnt er. Sé um verulega breytingu að ræða ber farþega að tilkynna Nonna Travel eins fljótt og unnt er hvort hann óski eftir að rifta samningnum eða gera viðbótarsamning er tilgreini þær breytingar sem gerðar eru á upphaflega samningnum og áhrif þeirra á verð og önnur kjör. Nonna Travel er heimilt að fella niður ferð, ef í ljós kemur að þátttaka er ekki næg.
Í leiguflugi miðast lágmarksþátttaka við að a.m.k. 65% nýting sé í viðkomandi flugvél, bæði á út- og heimflugi og að öðrum kosti er Nonna Travel heimilt að fella niður flug. Í sérferðum gildir að lágmarksþátttaka er 20 manns nema annað sé sérstaklega tilgreint í, auglýsingum, bæklingum eða ferðalýsingum.
Tilkynna ber þátttakendum alla jafna um niðurfellingu ferðar skriflega eigi síðar en 3 vikum fyrir áætlaðan brottfarardag. Ferðum sem vara í 7 daga eða skemur má þó aflýsa með 2 vikna fyrirvara. Sé ferð aflýst, eða farþegi riftir samningi þegar um verulega breytingu er að ræða á ferð áður en hún hefst, á farþegi rétt á að fá fulla endurgreiðslu eða taka í staðinn aðra ferð sambærilega að gæðum eða betri ef Nonni Travel getur boðið slík skipti. Ef ferðin sem boðin er í staðinn er ódýrari fær farkaupi verðmismun endurgreiddan. Ef ferðin er dýrari greiðir farkaupi mismuninn. Tímasetningar sem gefnar eru upp við bókun ferðar eru áætlaðar og geta breyst.

7. Skyldur farþega
Farþegar eru skuldbundnir að hlíta fyrirmælum fararstjóra eða starfsfólks þeirra aðila er Nonni Travel skiptir við. Farþegi er skuldbundinn að hlíta lögum og reglum opinberra aðila í þeim löndum sem hann ferðast um, taka tillit til samferðamanna sinna og hlíta þeim reglum er gilda á flutningatækjum, áningarstöðum (flughöfnum o.þ.u.l.), gisti- og matsölustöðum o.s.frv., enda ber hann ábyrgð á tjóni sem hann kann að valda með framkomu sinni. Farþegi sem ferðast á eigin vegum og endurstaðfestir ekki heimferð sína með minnst 72 klukkustunda fyrirvara eða mætir ekki á brottfararstað (flugstöð) á réttum tíma hefur fyrirgert rétti sínum til bóta ef hann verður af pöntuðu flugi af þeim sökum. Brjóti farþegi af sér í þessum efnum, eða gefi við upphaf ferðar tilefni til þess að ætla að hann verði samferðafólki sínu til ama með framkomu sinni, er Nonna Travel heimilt að hindra hann í að hefja ferð sína eða halda henni áfram og verður hann þá að ljúka henni á sinn kostnað, án endurkröfuréttar á hendur Nonna Travel.

8. Takmörkun ábyrgðar og skaðabætur
Farþegar eiga þess kost að kaupa á sinn kostnað ferða-, slysa-/sjúkra- og farangurstryggingu hjá tryggingafélögum. Forfallatryggingu er einnig unnt að kaupa hjá tryggingafélögum. Farþegar eru hvattir til að kynna sér sína tryggingavernd og þá skilmála sem gilda um þær tryggingar sem þeir hafa keypt. Nonni Travel áskilur sér jafnframt rétt til að takmarka skaðabætur í samræmi við takmarkanir sem kveðið er á um í landslögum eða alþjóðasamningum. Nonni Travel gerir ráð fyrir að þátttakendur í hópferðum séu heilir heilsu, þannig að ekki sé hætta á að þeir valdi öðrum óþægindum eða tefji ferðina vegna sjúkdóms. Ef farþegi veikist í ferð og er ekki fær um að halda ferðaáætlun eða óferðafær á heimferðardegi, er farþegi á eigin vegum og ber sjálfur ábyrgð á kostnaði sem af því kann að hljótast, sem og kostnaði við heimferð. Farþegi á ekki rétt til endurgreiðslu þótt hann ljúki ekki ferð af slíkum ástæðum eða öðrum sem Nonna Travel verður ekki um kennt. Hugsanlegar kvartanir vegna ferðarinnar skulu berast fararstjóra strax. Kvörtun skal berast Nonna Travel skriflega eins fljótt og við verður komið og í síðasta lagi innan mánaðar frá því að viðkomandi ferð lauk, að öðrum kosti verða hugsanlegar bótakröfur ekki teknar til greina. Verði farþegi fyrir meiðslum eða eignatjóni vegna þess að ferð er ófullnægjandi, á hann rétt á skaðabótum, nema því aðeins að vanefnd á framkvæmd samningsins verði ekki rakin til vanrækslu Nonna Travel eða annars þjónustuaðila af því að vanefndirnar eru sök farþega eða þriðja aðila sem ekki tengist þeirri þjónustu sem samið var um og eru ófyrirsjáanlegar eða óhjákvæmilegar eða vanefndirnar eru vegna óviðráðanlegra aðstæðna eða atburðar sem veitandi þjónustunnar gat með engu móti séð fyrir eða komið í veg fyrir. Ef ferð fullnægir ekki ákvæðum samnings getur farþegi krafist þess að ráðin sé bót á því nema það hafi í för með sér óeðlilegan kostnað eða veruleg óþægindi fyrir Nonna Travel. Ef ekki er hægt að bæta úr því sem á vantar eða einungis með lakari þjónustu á farþegi rétt á verðlækkun á ferðinni eða næstu ferð sem farin er með Nonna Travel sem jafngildir mismuninum á þjónustu sem greitt var fyrir og þeirri sem veitt var.

9. Þjónustugjöld
Nonni Travel áskilur sér rétt að innheimta þjónustugjöld. Dæmi um þjónustu þar sem þjónustugjöld eiga við t.d. kaup og breyting á farseðli í áætlunarflugi, framsal bókunar (nafnabreyting), breyting á ferðapöntun í skipulagðri ferð. Fyrir hvert ofangreint atriði er greitt skv. gildandi verðskrá Nonna Travel. Þjónustu- og breytingagjald er óendurkræft.

Aðrir skilmálar Nonna Travel

Forfallatrygging
Nonni Travel býður ekki upp á sölu á forfallatryggingum. Farþegum er bent á að leita til og kaupa forfallatryggingu hjá sínu tryggingarfélagi eða athuga korta- og heimilistryggingar sem stundum eru með slíka tryggingu innifalda. Farþegar eru hvattir til að útvega sér Evrópska sjúkratryggingakortið og er hægt að sjá nánari upplýsingar hér á þessum tengli https://www.sjukra.is/heilbrigdisthjonusta/rettindi-milli-landa/evropska-sjukratryggingakortid

Farþegum sem kaupa forfallatryggingu hjá þriðja aðila geta fengið greiddar bætur komi til forfalla í fyrirhugaðri ferð af eftirtöldum ástæðum:
• Farþegi forfallast vegna líkamsmeiðsla af völdum slyss, veikinda, þungunar, barnsburðar eða sóttkvíar enda vottað af hæfum starfandi lækni.
• Farþegi andast eða mjög náinn ættingi andast.
• Framangreind atvik skulu vera þess eðlis að óhjákvæmilegt sé að afpanta fyrirhugaða ferð og framvísa þarf læknisvottorði. Nonni Travel gefur farþega staðfestingu á afbókun sem hann/hún afhendir tryggingarfélagi ásamt læknisvottorði.

Breytingar á flugáætlun
Flugfélög hafa rétt til breytinga á flugáætlun og flugtímum vegna veðurfarslega orsaka, tafa vegna mikillar flugumferðar eða vegna seinnar komu vélar úr öðru flugi eða bilana. Flugfélög hafa rétt til að skipta um flugvélakost reynist það nauðsynlegt. Nonni Travel ber ekki ábyrgð á slíkum töfum flugfélaga eða breytingum frá fyrirfram staðfestri flugáætlun.

Breytingar á hótelum
Samkvæmt starfsreglum gististaða hafa hótel og íbúðahótel leyfi til að yfirbóka gistirými til að mæta eðlilegum afföllum á pöntunum. Það getur gerst að gististaðir hafi ekki pláss fyrir alla þá sem bókaðir eru á viðkomandi stað þrátt fyrir staðfestingu til Nonna Travel. Gististaðirnir eru þá skyldugir til að útvega viðskiptavinum, sem ekki fá inni, sambærilegt eða betra hótel. Nonni Travel ber ekki ábyrgð á yfirbókunum gististaða, en aðstoðar að sjálfsögðu farþega.

Sætabókanir
Farþegi sem óskar eftir að bóka flugsæti gegn gjaldi er bent á að gera það sjálf/ir án aðkomu Nonna Travel.

Skemmdir á töskum
Nonni Travel ber ekki ábyrgð á skemmdum á töskum sem kunna að verða í leiguflugi, áætlunarflugi, áætlunarbifreiðum eða öðrum farartækjum. Verði skemmdir á töskum í flugvél ber farþega að fá skriflega skýrslu hjá flugvallaryfirvöldum á staðnum. Nonni Travel ber ekki ábyrgð ef farangur tapast eða hann berst farþega seint vegna rangrar afgreiðslu á flugvelli.

Verðbreytingar
Auglýst verð getur hækkað og lækkað án fyrirvara.